Mục lục Tạp chí KHXHMT số 4 năm 2019

14/04/2020

CVRSS

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

   ISSN 1859 – 2635

 

Tạp chí ra 2 tháng 1 kỳ

Số 04 năm 2019

Năm thứ mười hai

    

 

Mục lục

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm                                                                                                   3

Hoàng Hồng Hiệp & Phạm Thái Hà

Tóm tắt: Sử dụng phương pháp ước lượng Feasible Generalized Least Squares (FGLS), bài báo ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế đến Việt Nam, giai đoạn 2010- 2016. Kết quả ước lượng cho thây, thu nhập bình quân đầu người, khả năng chi tiêu, năng lực sử dụng internet, quy mô dân số của các quốc gia của du khách, là những nhân tố có ảnh hưởng ý nghĩa đến lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Ngoài ra, tỷ giá hối đoái song phương, kim ngạch thương mại song phương, khoảng cách địa lý song phương cũng là những nhân tố có ảnh hưởng ý nghĩa đến lượng du khách quốc tế đến Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này cho phép chúng tôi gợi mở một số hàm ý chính sách nhằm phát triển du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

 

Mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam về xây dựng Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ                                                12

Phạm Đi

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển về kinh tế và các lĩnh vực trong đời sống xã hội, chính phủ với bộ máy, chức năng, vai trò của mình cũng cần luôn thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần đề cập đến việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ như một thông điệp định hướng cải cách bộ máy hành chính trong bối cảnh mới. Bài viết này nghiên cứu mô hình chính phủ phục vụ của Trung Quốc, phân tích những thành công, hạn chế cũng như một số rào cản khi vận dụng mô hình để cải cách bộ máy hành chính. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuât một số gợi ý cho việc xây dựng và vận hành mô hình Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ tại Việt Nam.

 

Dân tộc và chủ nghĩa quốc gia dân tộc: Quan niệm và tiếp cận nhìn từ các nghiên cứu quốc tế                                                                                                                   29

Vũ Thái Hạnh & Phạm Thị Thanh Phương

Tóm tắt: Trên thế giới, các tiếp cận về dân tộc và chủ nghĩa quốc gia dân tộc rât đa dạng. Bài báo phân tích quan niệm về dân tộc từ nhiều trường phái lý thuyết khác nhau như trường phái nguyên thủy luận, thuyết văn hóa, trường phái diễn giải luận, thuyết diễn giải xã hội, thuyết công cụ, thuyết tích hợp và một số xu hướng trong nghiên cứu dân tộc trong thời gian gần đây. Đồng thời, bài báo cũng phân tích những nhận định của các nhà nghiên cứu về chủ nghĩa quốc gia dân tộc trong bối cảnh hiện nay, luận giải những diễn biến và xu hướng biến đổi phức tạp của chủ nghĩa quốc gia dân tộc trong bối cảnh quốc tế hóa. Kết quả nghiên cứu này khẳng định rằng, cần thiết phải xây dựng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và không ngừng tăng cường tiềm lực quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

Diện mạo và đặc điểm du ký về biển đảo Trung Bộ nửa đầu thế kỷ XX                    39

Nguyễn Hữu Sơn

Tóm tắt: Bài báo sưu tập, thống kê, phân loại, nhận diện các tác giả, tác phẩm du ký nửa đầu thế kỷ XX viết về vùng duyên hải và biển đảo Trung Bộ; xác định diện mạo, đặc điểm địa văn hóa và ý thức chủ quyền trên vùng duyên hải, biển đảo Trung Bộ; giới thiệu một số tác phẩm du ký tiêu biểu và phân tích vai trò chủ thể tác giả, nội dung xã hội, phạm vi hiện thực, cảnh quan môi trường sinh thái và diện mạo thể văn du ký; nhân mạnh vị thế thể tài du ký viết về vùng Trung Bộ trong tổng thành nền văn học biển đảo Việt Nam.

 

Nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam                                                                                50

Châu Ngọc Hòe & Nguyễn Hoàng Yến

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp kinh tế lượng, bài báo lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình nuôi trồng thủy sản vùng ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, kinh tế hộ nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Thăng Bình có tính thuần ngư cao và chịu ảnh hưởng ý nghĩa bởi các nhân tố gắn với hoạt động ngư nghiệp như trình độ máy móc, trình độ kỹ thuật sản xuât, lòng yêu nghề, chât lượng giống nuôi, chất lượng nguồn nước nuôi, số lượng máy sục khí và cơ sở hạ tầng. Các nhân tố thuộc về quy mô sản xuât như diện tích nuôi, số vụ nuôi trong năm, hình thức nuôi lót bạt và số lượng máy bơm nước có ảnh hưởng gia tăng doanh thu nuôi trồng thủy sản nhưng lại không ảnh hưởng ý nghĩa đến thu nhập hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu này cho phép chúng tôi gợi mở một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao thu nhập hộ gia đình nuôi trồng thủy sản vùng ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

 

Chùa dân gian xứ Quảng: Tình hình xây dựng, kiến trúc và thờ tự                 61

Lê Xuân Thông

Tóm tắt: Chùa Việt truyền thống trên vùng đât xứ Quảng (Quảng Nam – Đà Nẵng) tồn tại song hành hai loại: chùa của tăng ni và chùa của dân chúng. Loại thứ nhât gọi là chùa chính thống (Ofcial Buddhist temples) theo nghĩa là cơ sở quan yếu và phổ quát của Phật giáo. Loại thứ hai gọi là chùa dân gian (Unofcial/ Folk Buddhist temples) theo nghĩa là phi chính thống, mang đặc trưng của loại hình văn hóa dân gian Việt. Nhằm cung câp những hiểu biết cơ bản về chùa Việt xứ Quảng nói chung, chùa dân gian nói riêng và đồng thời, cũng để nhận diện một khía cạnh của Phật giáo trên vùng đât này, bài viết tập trung trình bày tương đối toàn diện và hệ thống về loại hình chùa dân gian thông qua phân tích tình hình xây dựng, trùng tu tôn tạo đến kiến trúc và thờ tự, trong khung thời gian từ thế kỉ XVII đến năm 1945.


Tạp chí KHXH miền trung

Tạp chí KHXH miền trung