Mục lục Tạp chí KHXHMT số 5 năm 2019

14/04/2020

CVRSS

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

   ISSN 1859 – 2635

 

Tạp chí ra 2 tháng 1 kỳ

Số 05 năm 2019

Năm thứ mười hai

    

 

Mục lục

 

Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở Việt Nam: Quan niệm và yêu cầu đặt ra   3

Vũ Anh Tuấn

Tóm tắt: Đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các tô chưc chinh trị - xã hội và của toàn xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần phải xây dựng đươc thể chế, cơ chế đấu tranh hiệu quả, để các cá nhân, tô chưc và toàn xã hội áp dụng trong quá trình thực thi. Bài viết phân tich quan niệm và đề xuất các yêu cầu đặt ra đối với xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay.

 

Già hóa dân số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra                                                    14

Trần Khánh Linh

Tóm tắt:  Già hóa dân số đang là vấn đề toàn cầu, xuất hiện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, có ảnh hưởng lớn đến nhiều chiều cạnh phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Việt Nam hiện cũng đang trải qua sự gia tăng nhanh chóng cả về số lương lân tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số. Bài báo này phân tich thực trạng già hóa dân số tại Việt Nam, nhận diện những thách thưc của già hóa dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên cơ sở thực tiễn đó, bài viết đề xuất một số gơi ý chinh sách giúp Việt Nam thich ưng hữu hiệu với vấn đề già hóa dân số trong bối cảnh hiện nay.

 

Chế độ đãi ngộ của triều Lê - Trịnh đối với người đỗ đạt trong thế kỷ XVII – XVIII  24

Trịnh Thị Hà

Tóm tắt:  Triều Lê - Trịnh rất quan tâm đến giáo dục và khoa cử Nho học, coi đây là một trong những phương thưc quan trọng để đào tạo, tuyển chọn nhân tài cho chinh quyền quân chủ. Triều đình đã tô chưc khá đều đặn các kì thi Hương, thi Hội, thi Đình để tuyển chọn Tiến sĩ; đông thời mở thêm một số khoa thi khác như Đông các, Sĩ vọng, Hoành từ, Chế khoa,... nhằm tuyển chọn nhân tài vào trong bộ máy Nhà nước. Để động viên, khich lệ người đỗ đạt cả về đời sống vật chất và tinh thần, triều Lê - Trịnh đã thực thi nhiều chế độ đãi ngộ khác nhau như xướng danh, đề tên trên bảng vàng, bô dụng chưc quan, cấp cho lương bông,... Nhờ đó, các Nho sĩ của triều Lê - Trịnh đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển vững bền của quốc gia trong hai thế kỷ XVII, XVIII.

 

Quan niệm của Nguyễn Văn Xuân về thực học, giáo dục toàn diện              39

Vũ Đình Anh

Tóm tắt: Nguyễn Văn Xuân là học giả, nhà văn và nhà giáo xư Quảng. Trong nhiều công trình của mình, ông đã thể hiện tinh thần đề cao thực học và giáo dục toàn diện, phê phán lối học xa rời thực tế, “học để làm quan”. Ông khẳng định phong trào Duy Tân tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh vì thực học và giáo dục toàn diện. Ông phê phán biểu tương đỗ đạt “Ngũ Phụng Tề Phi” của xư Quảng vì họ yên tâm hưởng phú quý trong giai đoạn Pháp đã chiếm Nam Kỳ. Nguyễn Văn Xuân cũng phê phán nền giáo dục miền Nam giai đoạn 1954-1975 vì thiếu tinh toàn diện. Đó là những luận điểm có ý nghĩa trong công cuộc chấn hưng giáo dục hiện nay. Qua đó, chúng ta hiểu thêm một học giả uyên bác, có tư duy phản biện sắc sảo và luôn mong muốn đôi mới để đưa đất nước phát triển.

 

Liên minh quân sự giữa Pháp với Tây Ban Nha trong cuộc chiến tại Đà Năng (1858 -1860)                                                                                                                  48

Trần Xuân Hiệp & Nguyễn Hữu Phúc

Tóm tắt:  Viện cớ triều đình nhà Nguyễn cấm đạo Thiên Chúa, giết hại nhiều giáo sĩ, giáo dân, trong đó có một giáo sĩ người Tây Ban Nha, Pháp đã liên minh với Tây Ban Nha gấp rút chuân bị lực lương, vũ khi tấn công xâm lươc Việt Nam với sư mệnh “khai hóa”, “cưu đạo”, mở ra cuộc chiến tranh Mậu Ngọ. Đà Năng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện sư mệnh bảo vệ tô quốc bằng những cuộc chiến oai hùng ở thành Điện Hải. Trong hơn 18 tháng (từ 1/9/1858 đến 23/3/1860), liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã liên tục mở các đơt tấn công để bình định và làm chủ Đà Năng. Thế nhưng, với lòng dũng cảm, mưu tri, cách đánh sáng tạo, quân dân Đà Năng đã tich cực chiến đấu và làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, buộc liên quân Pháp – Tây Ban Nha phải rút khỏi Đà Năng. Bài viết này sẽ làm rõ cơ sở Pháp và Tây Ban Nha liên minh quân sự trong mục tiêu xâm lươc Việt Nam, sự chiến đấu anh dũng của nhân dân Việt Nam nói chung, Đà Năng nói riêng đã làm cho liên minh quân sự Pháp – Tây Ban Nha thất bại.

 

Ứng dụng mô hình Holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại điểm đến Hội An, tỉnh Quảng Nam                                                                        61

Lê Thị Thanh Xuân & Hoàng Thị Thu Hương

Tóm tắt: Nghiên cưu sử dụng mô hình HOLSAT để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại điểm đến Hội An thông qua bộ dữ liệu đươc khảo sát từ 205 du khách. Kết quả nghiên cưu chỉ ra 33 thuộc tinh (25 thuộc tinh tich cực và 8 thuộc tinh tiêu cực) của sự hài lòng của du khách quốc tế đối với điểm đến Hội An. Kết quả nghiên cưu này cho phép chúng tôi gơi mở một số hàm ý chinh sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đối với điểm đến Hội An trong thời gian tới.

 

Mối quan hệ giữa con người và môi trường: tiếp cận thế giới quan sinh thái       72

Phan Thị Hoàn

Tóm tắt:  Con người và môi trường tự nhiên có phải là những thực thể tách bạch, đối lập hay có mối quan hệ tương hỗ với nhau trong quá trình tôn tại và phát triển? Câu trả lời cho câu hỏi này là khác nhau tùy theo quan điểm và cách tiếp của mỗi trường phái lý thuyết. Dựa trên tông quan một số nghiên cưu nhân học về ưng xử (quan niệm, thái độ và hành vi) của một số cộng đông đối với môi trường tự nhiên, nghiên cưu làm rõ mối quan hệ giữa con người với môi trường dựa trên cách tiếp cận thế giới quan sinh thái (ecocosmology).


Tạp chí KHXH miền trung

Tạp chí KHXH miền trung