Mục lục Tạp chí KHXHMT số 6 năm 2019

14/04/2020

CVRSS

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

   ISSN 1859 – 2635

 

Tạp chí ra 2 tháng 1 kỳ

Số 06 năm 2019

Năm thứ mười hai

    

 

Mục lục

 

Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam: Rào cản và một số giải pháp định hướng                                                                                                               3

Nguyễn Văn Quang

Tóm tắt: Phát triển và phát triển bền vững là mục tiêu hướng tới, là xu hướng chủ đạo của mọi quốc gia, dân tộc, là vấn đề mà các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chiến lược, các chính phủ đặc biệt quan tâm. Nó không chỉ là một quá trình, một xu hướng chính trị trong xã hội đương đại, mà còn là một nhu cầu khách quan của mọi quốc gia, dân tộc hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những “nghịch lý”, những rào cản, cộng với những biến đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội của thế giới cũng như từng quốc gia dân tộc, trong đó có Việt Nam, đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển. Bài viết tập trung làm rõ nội hàm của nhà nước kiến tạo phát triển, nhận diện những rào cản chính trong xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển ở Việt Nam, đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng nhằm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng quản trị và cơ cấu sở hữu đến quản trị lợi nhuận tại các doanh nghiệp Việt Nam                                                        15

Phạm Nguyễn Đình Tuấn, Trần Thị Bích Duyên, Trần Xuân Quân

Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu bảng cân bằng của 512 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012 - 2018, nghiên cứu này lượng hóa ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng quản trị và cơ cấu sở hữu đến quản trị lợi nhuận thông qua ba quyết định kinh tế. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, về đặc điểm hội đồng quản trị, nhân tố số lượng thành viên hội đồng có mối quan hệ ngược chiều đối với quản trị lợi nhuận thông qua ba quyết định kinh tế. Ngược lại, tồn tại mối quan hệ cùng chiều giữa việc kiêm nhiệm điều hành của chủ tịch hội đồng quản trị với quản trị lợi nhuận. Về cơ cấu sở hữu, các nhân tố tỷ lệ sở hữu từ nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tổ chức và sở hữu nhà nước đều có vai trò trong việc hạn chế quản trị lợi nhuận dựa vào quyết định sản xuất. Tuy vậy, nhân tố nước ngoài lại có tác động cùng chiều đến hai quyết định quản trị lợi nhuận còn lại của người quản trị

 

Chính sách khai hoang của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong (1558 - 1777)            32

Nguyễn Thị Hải

Tóm tắt: Trong suốt hơn 200 năm tồn tại, các chúa Nguyễn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trong đó đáng chú ý là quá trình khai hoang mở rộng diện tích lãnh thổ. Với các chính sách quản lý và khai thác phù hợp với từng vùng miền, từng loại đất và với từng giai đoạn lịch sử, các chúa Nguyễn đã khuyến khích được mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình khai hoang. Đó không chỉ là người Kinh, người Chăm, người Khmer mà lực lượng người Hoa cũng được sử dụng đông đảo. Cùng với quá trình khai hoang là quá trình cộng cư, giao thoa văn hóa, tạo nên một nền kinh tế Đàng Trong năng động, mang tính mở và đa dạng.

 

Biểu tượng giang sơn trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ                               44

Nguyễn Như Trang

Tóm tắt: Giang sơn là một biểu tượng lớn trong sáng tạo nghệ thuật truyền thống của phương Đông, có ảnh hưởng sâu đậm đến sáng tác của nhà thơ Nguyễn Công Trứ. Biểu tượng giang sơn trong văn chương Nguyễn Công Trứ biểu trưng cho không gian quốc gia, dân tộc, chứa đựng khát vọng về sự nghiệp công danh của con người. Mặt khác, nó còn biểu trưng cho cảm quan không gian nghệ thuật, mang theo nỗi niềm và tâm trạng của nhà thơ trước thời cuộc.

 

Báo chí cách mạng ở Trung Kỳ giai đoạn 1936 – 1939                                       51

Trần Thị Thanh Huyền

Tóm tắt: Thời kỳ 1936 - 1939, khi chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp ra đời đã thi hành một số chính sách thuận lợi để phát triển báo chí ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh cuộc đấu tranh công khai trên lĩnh vực báo chí. Tuy nhiên, ở Trung Kỳ, dưới sự quản lý của triều đình nhà Nguyễn, các quyền tự do dân chủ trong đó có quyền tự do báo chí vẫn bị bóp nghẹt. Những người cộng sản ở đây đã tận dụng, khai thác mọi điều kiện để có thể xuất bản được báo chí cách mạng với mục đích tuyên truyền những chủ trương của Đảng, giác ngộ quần chúng nhân dân và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động. Hàng loạt báo cách mạng đã được ra đời ở Trung Kỳ khẳng định sức sáng tạo, ý thức đấu tranh không ngừng và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương.

 

 

Phát triển bền vững các sản phẩm du lịch văn hoá Chăm ở tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận các bên liên quan                                                                                           64

Quảng Đại Tuyên

Tóm tắt: Dựa trên lý thuyết về phát triển bền vững và tiếp cận các bên liên quan, bài viết tập trung đánh giá và phân tích các vấn đề đặt ra trong khai thác các sản phẩm du lịch văn hoá Chăm ở Ninh Thuận trên cơ sở phân tích các nhu cầu thật sự của chính cộng đồng Chăm cũng như các bên liên quan tham gia vào hoạt động du lịch. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự kết nối chưa tốt giữa các bên tham gia trong các hoạt động du lịch văn hoá Chăm ở Ninh Thuận. Đồng thời, bài viết cũng khẳng định rằng, việc chú ý đến nhu cầu thật sự của chính cộng đồng Chăm sẽ có thể giúp thu hút sự tham gia hữu hiệu của chủ thể này vào sự thành công của mục tiêu phát triển du lịch bền vững.


Tạp chí KHXH miền trung

Tạp chí KHXH miền trung