Mục lục Tạp chí KHXHMT số 1 năm 2020

14/04/2020

CVRSS

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

   ISSN 1859 – 2635

 

Tạp chí ra 2 tháng 1 kỳ

Số 01 năm 2020

Năm thứ mười ba

    

 

Mục lục

 

Phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung  4

Hoàng Hồng Hiệp, Châu Ngọc Hòe & Hoàng Thị Thu Hương

Tóm tắt: Sử dụng số liệu thứ cấp, bài viết phân tích thực trạng phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trên một số chiều cạnh: Tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, cán cân ngân sách, năng suất lao động và hiệu quả đầu tư. Kết quả phân tích chỉ ra rằng, quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, và đóng góp trong GDP cả nước của vùng vẫn còn thấp. Đặc biệt, nhiều địa phương nội vùng vẫn còn nằm trong tình trạng bị thâm hụt cán cân ngân sách. Do vậy, vai trò động lực, chức năng đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với phát triển khu vực miền Trung và Tây Nguyên còn rất mờ nhạt. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh hiện nay.

 

Xây dựng và vận hành bộ máy tổ chức vùng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam   18

Trần Ngọc Đường & Trần Thị Thu Hương

Tóm tắt: Bộ máy tổ chức vùng được xây dựng và vận hành khá đa dạng không chỉ giữa các quốc gia mà ngay cả trong một quốc gia cũng có sự khác biệt giữa các thời kỳ phát triển. Hiện nay, vẫn chưa có một mô hình bộ máy tổ chức vùng chuẩn mực và lý tưởng bởi sự đa dạng trong cách thiết kế chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của nó gắn với đặc thù của mỗi quốc gia. Bài báo này tập trung phân tích các kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công về xây dựng và vận hành bộ máy tổ chức vùng ở các quốc gia Pháp, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm thiết kế bộ máy tổ chức vùng phù hợp hơn với điều kiện của Việt Nam.

 

Chủ nghĩa cộng đồng – Một trào lưu triết học chính trị phương Tây đương đại 31

Nguyễn Hùng Vương

Tóm tắt: Chủ nghĩa cộng đồng (Communitarianism) là một trào lưu triết học chính trị, khởi nguyên và phát triển từ những năm 80 của thế kỷ XX và nhanh chóng thoát ra phạm vi học thuật để trở thành nền tảng lý luận của nhiều đảng chính trị ở phương Tây. Tuy nhiên, trào lưu này được đề cập còn rất hạn chế ở Việt Nam. Nghiên cứu này làm rõ chủ nghĩa cộng đồng trên ba phương diện: (i) So sánh giữa trường phái chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cộng đồng; (ii) Phân loại chủ nghĩa cộng đồng; và (iii) Thảo luận những vấn đề lý luận nền tảng của chủ nghĩa cộng đồng.

 

Hoạt động chấn hưng thực nghiệp trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX   44

Ngô Văn Minh

Tóm tắt: Tư tưởng duy tân của các sỹ phu Quảng Nam đầu thế kỷ XX được Phan Châu Trinh gói gọn trong 3 chữ Dân: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Trong đó, hậu dân sinh tuy đặt sau nhưng có ý nghĩa rất thiết thực nhằm thoát cảnh “dân nghèo nước khó”. Tư tưởng này được triển khai trong thực tế, có tác dụng to lớn không chỉ ở những hoạt động chấn hưng thực nghiệp bình thường mà còn là sự cổ vũ cho tinh thần khởi nghiệp, vì mục đích tự chủ, tự cường của cả dân tộc. Ảnh hưởng của nó không chỉ bó hẹp ở Quảng Nam mà còn lan tỏa đến nhiều địa phương khác của nước ta bấy giờ.

 

Cảm quan Phật giáo trong Tư Dung Vãn của Đào Duy Từ  55

Nguyễn Công Lý

Tóm tắt: Đào Duy Từ (1572 - 1634) là một nhà Nho, nhưng ít nhiều đã chịu ảnh hưởng tư tưởng Thiền - Phật. Vấn đề dung hợp tam giáo là hiện tượng khá phổ biến trong tư tưởng các tác giả thời trung đại ở Việt Nam và các nước khu vực văn hóa đồng văn Đông Á đã được thể hiện rõ nét qua trường hợp tác phẩm Tư Dung vãn” của ông. Bài viết này sẽ chỉ rõ vấn đề vừa nêu.  

 

Chất lượng dịch vụ logistics tại thành phố Đà Nẵng: Tiếp cận từ đánh giá của khách hàng  63

Trần Đình Long & Lê Thị Minh Hằng

Tóm tắt: Nghiên cứu này tổng hợp những thang đo về chất lượng dịch vụ logistics, đề xuất thang đo phù hợp nhằm đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ logistics tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng dịch vụ logistics tại thành phố Đà Nẵng chưa thực sự nổi trội, cần thiết cải thiện trên một số phương diện về tính ổn định đối với dịch vụ được cung cấp, công tác xử lý phản hồi của khách hàng, và khả năng áp dụng những đổi mới công nghệ trong dịch vụ khách hàng.

 

Phát triển đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã vùng Tây Nam Bộ  76

Đoàn Văn Trai

 Tóm tắt: Thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp và kết quả điều tra xã hội học, bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức văn hóa - xã hội cấp xã vùng Tây Nam Bộ trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ công chức văn hóa - xã hội cấp xã vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới.


Tạp chí KHXH miền trung

Tạp chí KHXH miền trung