Mục lục Tạp chí KHXHMT số 5 năm 2018

14/04/2020

CVRSS

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

   ISSN 1859 – 2635

 

Tạp chí ra 2 tháng 1 kỳ

Số 05 năm 2018

Năm thứ mười hai

    

Mục lục

 

TT

Tác giả

Tên bài viết

Tạp chí số

Trang

1

Trịnh Thị Thu,
Bùi Đức Hùng,
Phạm Văn Chiến,
Trần Thị Thu Huyền

Chính sách liên kết vùng cho sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên: Nghiên cứu từ lý thuyết chuỗi giá trị

Số 5 (55)

3

2

Hoàng Hồng Hiệp,
Châu Ngọc Hòe,
Vũ Thái Hạnh

Phát triển ngành khai thác thủy sản vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam

Số 5 (55)

12

3

Nguyễn Danh Cường

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch
văn hóa ở Cù Lao Chàm, thành phố Hội An

Số 5 (55)

23

4

Phạm Văn Hồ

Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Đắk Lắk: kết quả và kinh nghiệm

Số 5 (55)

31

5

Nguyễn Thu Huyền

Tình hình sử dụng ngôn ngữ của cư dân Giẻ - Triêng ở Việt Nam

Số 5 (55)

40

6

Lương Thanh Thủy

Nhận định về tác động của game online
đến hành vi và thái độ của thanh thiếu niên
(Nghiên cứu trường hợp tại xã Vĩnh Hòa
Hiệp, huyện Châu Tành, tỉnh Kiên Giang)

Số 5 (55)

50

7

Cao Thị Thanh Tâm

Nghi lễ tang ma của người Nùng ở thị trấn
Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm
Đồng

Số 5 (55)

61

8

Lê Văn Hà

Khả năng thích ứng với hạn hán của hệ
thống canh tác ở huyện Tuận Nam, tỉnh
Ninh Tuận

Số 5 (55)

70

 


 


Tạp chí KHXH miền trung

Tạp chí KHXH miền trung