Tóm tắt: Mục lục tạp chí Khoa học xã hội miền trung năm 2018
Nguồn: Tạp chí KHXH miền trung
Tác giả: Tạp chí KHXH miền trung