Tóm tắt: Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung số 1 năm 2020
Nguồn: Tạp chí KHXH miền trung
Tác giả: Tạp chí KHXH miền trung