Tóm tắt: Mục lục số 2 năm 2018
Nguồn: Tạp chí KHXH miền trung
Tác giả: Tạp chí KHXH miền trung
Tóm tắt: Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung số 2 năm 2018
Nguồn: Tạp chí KHXH miền trung
Tác giả: Tạp chí KHXH miền trung