Nội dung thông báo đang được cập nhật

Online: 1

Lượt truy cập:

Những đặc điểm cơ bản và con đường phát triển của khối ASEAN và nước thành viên. Chính sách của chúng ta

Nhà nước

KHXH.06.04

Phạm Đức Thành

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1996 - 01/01/2000

Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.04, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Đức Thành, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài nghiên cứu toàn diện từng nước thành viên ASEAN và quá trình hình thành phát triển của khối ASEAN, phân tích làm rõ những đặc điểm chung và những nét đặc thù về con đường phát triển của từng nước thành viên ASEAN, chỗ mạnh, chỗ yếu của mỗi nước; phân tích con đường phát triển của khối ASEAN, những thành công, những vấn đề cần phải giải quyết để nâng cao vai trò của ASEAN trong khu vực. Kết quả nghiên cứu rút ra những bài học kinh nghiệm thành công và chưa thành công trên con đường phát triển của các nước ASEAN, đặc biệt đúc rút được những đặc thù của chủ nghĩa tư bản ở các nước ASEAN, làm phong phú hơn cho sự nhận diện chủ nghĩa tư bản hiện đại, từ đó đề xuất các đối sách phù hợp nhằm phát triển mối quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN trong thời gian tới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.04, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Đức Thành, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài nghiên cứu toàn diện từng nước thành viên ASEAN và quá trình hình thành phát triển của khối ASEAN, phân tích làm rõ những đặc điểm chung và những nét đặc thù về con đường phát triển của từng nước thành viên ASEAN, chỗ mạnh, chỗ yếu của mỗi nước; phân tích con đường phát triển của khối ASEAN, những thành công, những vấn đề cần phải giải quyết để nâng cao vai trò của ASEAN trong khu vực. Kết quả nghiên cứu rút ra những bài học kinh nghiệm thành công và chưa thành công trên con đường phát triển của các nước ASEAN, đặc biệt đúc rút được những đặc thù của chủ nghĩa tư bản ở các nước ASEAN, làm phong phú hơn cho sự nhận diện chủ nghĩa tư bản hiện đại, từ đó đề xuất các đối sách phù hợp nhằm phát triển mối quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN trong thời gian tới.

Các tin khác

Những đặc điểm cơ bản và con đường phát triển của khối ASEAN và nước thành viên. Chính sách của chúng ta

Nhà nước

KHXH.06.04

Phạm Đức Thành

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1996 - 01/01/2000

Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.04, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Đức Thành, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài nghiên cứu toàn diện từng nước thành viên ASEAN và quá trình hình thành phát triển của khối ASEAN, phân tích làm rõ những đặc điểm chung và những nét đặc thù về con đường phát triển của từng nước thành viên ASEAN, chỗ mạnh, chỗ yếu của mỗi nước; phân tích con đường phát triển của khối ASEAN, những thành công, những vấn đề cần phải giải quyết để nâng cao vai trò của ASEAN trong khu vực. Kết quả nghiên cứu rút ra những bài học kinh nghiệm thành công và chưa thành công trên con đường phát triển của các nước ASEAN, đặc biệt đúc rút được những đặc thù của chủ nghĩa tư bản ở các nước ASEAN, làm phong phú hơn cho sự nhận diện chủ nghĩa tư bản hiện đại, từ đó đề xuất các đối sách phù hợp nhằm phát triển mối quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN trong thời gian tới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KHXH.06.04, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Đức Thành, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KHXH.06 “Những vấn đề về chủ nghĩa tư bản”. Đề tài nghiên cứu toàn diện từng nước thành viên ASEAN và quá trình hình thành phát triển của khối ASEAN, phân tích làm rõ những đặc điểm chung và những nét đặc thù về con đường phát triển của từng nước thành viên ASEAN, chỗ mạnh, chỗ yếu của mỗi nước; phân tích con đường phát triển của khối ASEAN, những thành công, những vấn đề cần phải giải quyết để nâng cao vai trò của ASEAN trong khu vực. Kết quả nghiên cứu rút ra những bài học kinh nghiệm thành công và chưa thành công trên con đường phát triển của các nước ASEAN, đặc biệt đúc rút được những đặc thù của chủ nghĩa tư bản ở các nước ASEAN, làm phong phú hơn cho sự nhận diện chủ nghĩa tư bản hiện đại, từ đó đề xuất các đối sách phù hợp nhằm phát triển mối quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN trong thời gian tới.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam