Nội dung thông báo đang được cập nhật

Online: 1

Lượt truy cập:

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện chính sách bảo đảm xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Nhà nước

KX.04.05

Đỗ Minh Cương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

01/01/1994 - 30/01/2023

Chính sách xã hội, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.05, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Đỗ Minh Cương. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Đánh giá thực trạng vấn đề bảo đảm xã hội trong đời sống xã hội nước ta và các chính sách về bảo đảm xã hội của nhà nước; Dựa trên cơ sở đường lối đổi mới của Đảng, tình hình thực tiễn của Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm thực hiện bảo đảm xã hội của các nước trên thế giới, nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống quan điểm lý luận, phương pháp luận về bảo đảm xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay; Luận chứng những vấn đề cơ bản, các nội dung chính của bảo đảm xã hội trên cơ sở các mối quan hệ kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường; Đề xuất những quan điểm đổi mới và khuyến nghị với nhà nước về phương hướng và những giải pháp có tính đồng bộ, làm cơ sở để xây dựng chính sách bảo đảm xã hội trong nền kinh tế thị trường, triển khai chiến lược kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2000 và một số năm tiếp theo.
Các tin khác

Luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện chính sách bảo đảm xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Nhà nước

KX.04.05

Đỗ Minh Cương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

01/01/1994 - 30/01/2023

Chính sách xã hội, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.04.05, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Đỗ Minh Cương. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước KX.04 “Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính sách xã hội”. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Đánh giá thực trạng vấn đề bảo đảm xã hội trong đời sống xã hội nước ta và các chính sách về bảo đảm xã hội của nhà nước; Dựa trên cơ sở đường lối đổi mới của Đảng, tình hình thực tiễn của Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm thực hiện bảo đảm xã hội của các nước trên thế giới, nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống quan điểm lý luận, phương pháp luận về bảo đảm xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay; Luận chứng những vấn đề cơ bản, các nội dung chính của bảo đảm xã hội trên cơ sở các mối quan hệ kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường; Đề xuất những quan điểm đổi mới và khuyến nghị với nhà nước về phương hướng và những giải pháp có tính đồng bộ, làm cơ sở để xây dựng chính sách bảo đảm xã hội trong nền kinh tế thị trường, triển khai chiến lược kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2000 và một số năm tiếp theo.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam