Nội dung thông báo đang được cập nhật

Online: 1

Lượt truy cập:

Hệ quan điểm về mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển

Nhà nước

KX.06.01

Hồ Tôn Trinh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện văn học

01/01/1995 - 30/01/2023

Văn hoá, Phát triển xã hội, Quan hệ văn hoá - phát triển

Nội dung:

:
Các tin khác

Hệ quan điểm về mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển

Nhà nước

KX.06.01

Hồ Tôn Trinh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện văn học

01/01/1995 - 30/01/2023

Văn hoá, Phát triển xã hội, Quan hệ văn hoá - phát triển

Nội dung:

:
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam