Nội dung thông báo đang được cập nhật

Online: 1

Lượt truy cập:

Những nhân tố phi kinh tế với sự phát triển

Nhà nước

KX.06.14

Đặng Cảnh Khanh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về phát triển (Viện Nghiên cứu Dự báo và Chiến lược Khoa học và Công nghệ)

01/01/1991 - 01/01/1995

Phát triển xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, KX.06.14, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Đặng Cảnh Khanh. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06 “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Phân tích vai trò của các hoạt động tinh thần của con người đối với sự phát triển xã hội; nghiên cứu những nhân tố phi kinh tế và vai trò đối với sự phát triển ở nước ta; tìm hiểu và xử lý những vấn đề lý thuyết và thực tiễn cơ bản, sưu tầm và tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về vai trò của các nhân tố phi kinh tế với sự phát triển.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, KX.06.14, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Đặng Cảnh Khanh. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06 “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Phân tích vai trò của các hoạt động tinh thần của con người đối với sự phát triển xã hội; nghiên cứu những nhân tố phi kinh tế và vai trò đối với sự phát triển ở nước ta; tìm hiểu và xử lý những vấn đề lý thuyết và thực tiễn cơ bản, sưu tầm và tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về vai trò của các nhân tố phi kinh tế với sự phát triển.

Các tin khác

Những nhân tố phi kinh tế với sự phát triển

Nhà nước

KX.06.14

Đặng Cảnh Khanh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về phát triển (Viện Nghiên cứu Dự báo và Chiến lược Khoa học và Công nghệ)

01/01/1991 - 01/01/1995

Phát triển xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, KX.06.14, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Đặng Cảnh Khanh. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06 “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Phân tích vai trò của các hoạt động tinh thần của con người đối với sự phát triển xã hội; nghiên cứu những nhân tố phi kinh tế và vai trò đối với sự phát triển ở nước ta; tìm hiểu và xử lý những vấn đề lý thuyết và thực tiễn cơ bản, sưu tầm và tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về vai trò của các nhân tố phi kinh tế với sự phát triển.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, KX.06.14, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Đặng Cảnh Khanh. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06 “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Phân tích vai trò của các hoạt động tinh thần của con người đối với sự phát triển xã hội; nghiên cứu những nhân tố phi kinh tế và vai trò đối với sự phát triển ở nước ta; tìm hiểu và xử lý những vấn đề lý thuyết và thực tiễn cơ bản, sưu tầm và tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về vai trò của các nhân tố phi kinh tế với sự phát triển.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam