Nội dung thông báo đang được cập nhật

Online: 1

Lượt truy cập:

Nghiên cứu thực hiện các chủ trương của Đảng trong các lĩnh vực khoa giáo bằng con đường xã hội hoá

Nhà nước

KX BĐ.09

Lê Khanh

Ban Khoa giáo Trung ương

01/01/1999 - 30/01/2023

Khoa giáo, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX BĐ.09, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Lê Khanh. Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận (khái niệm, bản chất, nội dung) của chủ trương xã hội hoá trong các lĩnh vực khoa giáo; Đánh giá tình hình thực hiện xã hội hoá, các mô hình và kinh nghiệm tốt, các mặt hạn chế và những vấn đề đang đặt ra cần giải quyết để thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thể dục, thể thao, dân số và kế hoạch hoá gia đình, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông thôn; Đề xuất một số kiến nghị về giải pháp ở tầm vĩ mô để đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực khoa giáo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX BĐ.09, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Lê Khanh. Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận (khái niệm, bản chất, nội dung) của chủ trương xã hội hoá trong các lĩnh vực khoa giáo; Đánh giá tình hình thực hiện xã hội hoá, các mô hình và kinh nghiệm tốt, các mặt hạn chế và những vấn đề đang đặt ra cần giải quyết để thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thể dục, thể thao, dân số và kế hoạch hoá gia đình, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông thôn; Đề xuất một số kiến nghị về giải pháp ở tầm vĩ mô để đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực khoa giáo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng.

Các tin khác

Nghiên cứu thực hiện các chủ trương của Đảng trong các lĩnh vực khoa giáo bằng con đường xã hội hoá

Nhà nước

KX BĐ.09

Lê Khanh

Ban Khoa giáo Trung ương

01/01/1999 - 30/01/2023

Khoa giáo, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX BĐ.09, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Lê Khanh. Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận (khái niệm, bản chất, nội dung) của chủ trương xã hội hoá trong các lĩnh vực khoa giáo; Đánh giá tình hình thực hiện xã hội hoá, các mô hình và kinh nghiệm tốt, các mặt hạn chế và những vấn đề đang đặt ra cần giải quyết để thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thể dục, thể thao, dân số và kế hoạch hoá gia đình, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông thôn; Đề xuất một số kiến nghị về giải pháp ở tầm vĩ mô để đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực khoa giáo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX BĐ.09, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Lê Khanh. Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận (khái niệm, bản chất, nội dung) của chủ trương xã hội hoá trong các lĩnh vực khoa giáo; Đánh giá tình hình thực hiện xã hội hoá, các mô hình và kinh nghiệm tốt, các mặt hạn chế và những vấn đề đang đặt ra cần giải quyết để thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thể dục, thể thao, dân số và kế hoạch hoá gia đình, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông thôn; Đề xuất một số kiến nghị về giải pháp ở tầm vĩ mô để đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực khoa giáo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam