Nội dung thông báo đang được cập nhật

Online: 1

Lượt truy cập:

Đề cương văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới

Nhà nước

KX.06.17

Tô Hoài

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Hội Nhà văn Việt Nam

01/01/1996 - 31/03/2023

Văn hoá, Đề cương văn hoá Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước mã số KX.06.17, chủ nhiệm đề tài Nhà văn Tô Hoài. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Phân tích tổng hợp các văn bản tài liệu chính về văn hoá, văn nghệ của Đảng và Nhà nước từ 1945 đến nay; Phân tích giá trị của bản Đề cương Văn hoá Việt Nam của Đảng năm 1943 trong 50 năm qua; Phân tích vị trí và sự phát triển của tinh thần đề cương 1943 trong tình hình hiện nay; Nêu lên nội dung của văn hóa mới Việt Nam, sự hình thành bản sắc riêng của văn hoá Việt Nam trong giao lưu khu vực Đông Nam Á, Nam Á và thế giới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước mã số KX.06.17, chủ nhiệm đề tài Nhà văn Tô Hoài. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Phân tích tổng hợp các văn bản tài liệu chính về văn hoá, văn nghệ của Đảng và Nhà nước từ 1945 đến nay; Phân tích giá trị của bản Đề cương Văn hoá Việt Nam của Đảng năm 1943 trong 50 năm qua; Phân tích vị trí và sự phát triển của tinh thần đề cương 1943 trong tình hình hiện nay; Nêu lên nội dung của văn hóa mới Việt Nam, sự hình thành bản sắc riêng của văn hoá Việt Nam trong giao lưu khu vực Đông Nam Á, Nam Á và thế giới.

Các tin khác

Đề cương văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới

Nhà nước

KX.06.17

Tô Hoài

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Hội Nhà văn Việt Nam

01/01/1996 - 31/03/2023

Văn hoá, Đề cương văn hoá Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước mã số KX.06.17, chủ nhiệm đề tài Nhà văn Tô Hoài. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Phân tích tổng hợp các văn bản tài liệu chính về văn hoá, văn nghệ của Đảng và Nhà nước từ 1945 đến nay; Phân tích giá trị của bản Đề cương Văn hoá Việt Nam của Đảng năm 1943 trong 50 năm qua; Phân tích vị trí và sự phát triển của tinh thần đề cương 1943 trong tình hình hiện nay; Nêu lên nội dung của văn hóa mới Việt Nam, sự hình thành bản sắc riêng của văn hoá Việt Nam trong giao lưu khu vực Đông Nam Á, Nam Á và thế giới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước mã số KX.06.17, chủ nhiệm đề tài Nhà văn Tô Hoài. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Nội dung nghiên cứu: Phân tích tổng hợp các văn bản tài liệu chính về văn hoá, văn nghệ của Đảng và Nhà nước từ 1945 đến nay; Phân tích giá trị của bản Đề cương Văn hoá Việt Nam của Đảng năm 1943 trong 50 năm qua; Phân tích vị trí và sự phát triển của tinh thần đề cương 1943 trong tình hình hiện nay; Nêu lên nội dung của văn hóa mới Việt Nam, sự hình thành bản sắc riêng của văn hoá Việt Nam trong giao lưu khu vực Đông Nam Á, Nam Á và thế giới.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam