Nội dung thông báo đang được cập nhật

Online: 1

Lượt truy cập:

Tiếp xúc, giao lưu và phát triển văn hoá

Nhà nước

KX.06.15

Phạm Đức Dương

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1995 - 30/01/2023

Văn hoá, Văn hoá dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, KX.06.15, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Đức Dương, đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Đề tài khảo sát những chặng đường tiếp xúc trực tiếp giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, nhằm rút ra những quan niệm và cách ứng xử của người Việt Nam trong việc lựa chọn và tiếp nhận những yếu tố văn hoá ngoại lai để phát triển nền văn hoá dân tộc. Những bài học thành công và chưa thành công, những dấu ấn văn hoá quá khứ được phân tích kỹ lưỡng và có chọn lọc nhằm đưa ra các căn cứ khoa học phục vụ cho công cuộc hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh nền kinh tế thị trường với tốc độ tăng trưởng kinh tế và hội nhập văn hoá ngày càng gia tăng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, KX.06.15, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Đức Dương, đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Đề tài khảo sát những chặng đường tiếp xúc trực tiếp giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, nhằm rút ra những quan niệm và cách ứng xử của người Việt Nam trong việc lựa chọn và tiếp nhận những yếu tố văn hoá ngoại lai để phát triển nền văn hoá dân tộc. Những bài học thành công và chưa thành công, những dấu ấn văn hoá quá khứ được phân tích kỹ lưỡng và có chọn lọc nhằm đưa ra các căn cứ khoa học phục vụ cho công cuộc hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh nền kinh tế thị trường với tốc độ tăng trưởng kinh tế và hội nhập văn hoá ngày càng gia tăng.

Các tin khác

Tiếp xúc, giao lưu và phát triển văn hoá

Nhà nước

KX.06.15

Phạm Đức Dương

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1995 - 30/01/2023

Văn hoá, Văn hoá dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, KX.06.15, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Đức Dương, đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Đề tài khảo sát những chặng đường tiếp xúc trực tiếp giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, nhằm rút ra những quan niệm và cách ứng xử của người Việt Nam trong việc lựa chọn và tiếp nhận những yếu tố văn hoá ngoại lai để phát triển nền văn hoá dân tộc. Những bài học thành công và chưa thành công, những dấu ấn văn hoá quá khứ được phân tích kỹ lưỡng và có chọn lọc nhằm đưa ra các căn cứ khoa học phục vụ cho công cuộc hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh nền kinh tế thị trường với tốc độ tăng trưởng kinh tế và hội nhập văn hoá ngày càng gia tăng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, KX.06.15, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Đức Dương, đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.06: “Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội”. Đề tài khảo sát những chặng đường tiếp xúc trực tiếp giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, nhằm rút ra những quan niệm và cách ứng xử của người Việt Nam trong việc lựa chọn và tiếp nhận những yếu tố văn hoá ngoại lai để phát triển nền văn hoá dân tộc. Những bài học thành công và chưa thành công, những dấu ấn văn hoá quá khứ được phân tích kỹ lưỡng và có chọn lọc nhằm đưa ra các căn cứ khoa học phục vụ cho công cuộc hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh nền kinh tế thị trường với tốc độ tăng trưởng kinh tế và hội nhập văn hoá ngày càng gia tăng.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam