Nội dung thông báo đang được cập nhật

Online: 1

Lượt truy cập:

Thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay và những chính sách đối với gia đình

Nhà nước

Lê Thi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1993 - 01/01/1995

Chính sách gia đình, Gia đình

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do GS. Lê Thi làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của Chương trình Khoa học cấp Nhà nước KX.04. Nội dung nghiên cứu về những vấn đề sau: Thực trạng hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện nay, cấu trúc quy mô gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên, việc thực hiện các chức năng gia đình trong điều kiện đổi mới của đất nước và cơ chế thị trường; Phân tích đi sâu vào một số vấn đề chủ yếu của các gia đình công nhân, nông dân, trí thức nhằm làm rõ những mặt tiến bộ, tích cực trong sự phát triển của gia đình hiện nay, đồng thời chỉ ra những vấn đề tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương hướng tháo gỡ.
Các tin khác

Thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay và những chính sách đối với gia đình

Nhà nước

Lê Thi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1993 - 01/01/1995

Chính sách gia đình, Gia đình

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do GS. Lê Thi làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của Chương trình Khoa học cấp Nhà nước KX.04. Nội dung nghiên cứu về những vấn đề sau: Thực trạng hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện nay, cấu trúc quy mô gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên, việc thực hiện các chức năng gia đình trong điều kiện đổi mới của đất nước và cơ chế thị trường; Phân tích đi sâu vào một số vấn đề chủ yếu của các gia đình công nhân, nông dân, trí thức nhằm làm rõ những mặt tiến bộ, tích cực trong sự phát triển của gia đình hiện nay, đồng thời chỉ ra những vấn đề tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương hướng tháo gỡ.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam