Nội dung thông báo đang được cập nhật

Online: 1

Lượt truy cập:

Một số vấn đề về phát triển và quản lý khu chế xuất ở Việt Nam

Nhà nước

Centre file 92.011.09

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1994 - 30/01/2023

Kinh tế, Khu chế xuất

Nội dung:

Dự án khoa học cấp Nhà nước do Viện Kinh tế học thực hiện. Mục đích nghiên cứu của dự án nhằm: Nhận diện những đặc điểm cơ bản của khu chế xuất và làm rõ khái niệm về khu chế xuất; Xem xét những thành công và thất bại của các khu chế xuất trên thế giới để rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho Việt Nam khi vận dụng mô hình này vào thực tiễn phát triển kinh tế đất nước; Tìm hiểu những nội dung chủ yếu về quản lý nhà nước đối với khu chế xuất.
Các tin khác

Một số vấn đề về phát triển và quản lý khu chế xuất ở Việt Nam

Nhà nước

Centre file 92.011.09

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1994 - 30/01/2023

Kinh tế, Khu chế xuất

Nội dung:

Dự án khoa học cấp Nhà nước do Viện Kinh tế học thực hiện. Mục đích nghiên cứu của dự án nhằm: Nhận diện những đặc điểm cơ bản của khu chế xuất và làm rõ khái niệm về khu chế xuất; Xem xét những thành công và thất bại của các khu chế xuất trên thế giới để rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho Việt Nam khi vận dụng mô hình này vào thực tiễn phát triển kinh tế đất nước; Tìm hiểu những nội dung chủ yếu về quản lý nhà nước đối với khu chế xuất.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam