Nội dung thông báo đang được cập nhật

Online: 1

Lượt truy cập:

Những giải pháp thúc đẩy tỉnh, thành phố và doanh nghiệp phát triển sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Nhà nước

Nguyễn Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo

01/01/2006 - 30/01/2023

Hội nhập kinh tế quốc tế, Gia nhập WTO

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thắng. Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau: Đánh giá sự chuẩn bị của các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp Việt Nam cho sự kiện Việt Nam gia nhập WTO; Dự báo tác động của gia nhập WTO đến một số lĩnh vực kinh tế then chốt và các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam; Phân tích kinh nghiệm của một số nước gia nhập WTO và rút ra các bài học cho Việt Nam khi gia nhập WTO; Xây dựng luận cứ khoa học chuẩn bị lộ trình, chính sách và giải pháp để các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện phát triển sau khi Việt Nam gia nhập WTO.
Các tin khác

Những giải pháp thúc đẩy tỉnh, thành phố và doanh nghiệp phát triển sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Nhà nước

Nguyễn Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo

01/01/2006 - 30/01/2023

Hội nhập kinh tế quốc tế, Gia nhập WTO

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thắng. Đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau: Đánh giá sự chuẩn bị của các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp Việt Nam cho sự kiện Việt Nam gia nhập WTO; Dự báo tác động của gia nhập WTO đến một số lĩnh vực kinh tế then chốt và các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam; Phân tích kinh nghiệm của một số nước gia nhập WTO và rút ra các bài học cho Việt Nam khi gia nhập WTO; Xây dựng luận cứ khoa học chuẩn bị lộ trình, chính sách và giải pháp để các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện phát triển sau khi Việt Nam gia nhập WTO.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam