THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN 2 VỚI CHỦ ĐỀ: "PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN" 14/12/2020

Thời gian bắt đầu: 14/12/2020


Thời gian kết thúc: 26/12/2020

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN 2 VỚI CHỦ ĐỀ: "PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN"

Hội thảo được tổ chức lúc 7h30 ngày 18/12/2020

Tại : KS Fivitel, 388 Trần Hưng Đạo - Đà Nẵng