Luận cứ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020 theo hướng phát triển bền vững (18/05/2012)

Ngày 16 tháng 5 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài độc lập cấp Nhà nước “Luận cứ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020 theo hướng phát triển bền vững”, mã số ĐTĐL.2009 G/52, do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ nhiệm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm phó chủ nhiệm.

Xây dựng đề cương biên soạn và xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội (18/05/2012)

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước do GS.TS. Võ Khánh Vinh làm chủ nhiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu, đây là Nhiệm vụ số 02 thuộc Đề án 928/06-10 “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Thể loại văn học Việt Nam trung đại: cội nguồn, diễn trình và đặc thù (02/12/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Trần Thị Hải Yến làm chủ nhiệm, có mã số CT.09-12-08, thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam” do Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội nghiệm thu xếp loại khá.

Tình hình mù chữ, tái mù chữ và vấn đề xóa mù chữ ở Việt Nam trong thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế (02/12/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Phạm Tất Thắng làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2011-2020, những gợi mở kinh nghiệm phát triển và hợp tác với Việt Nam (01/12/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Nguyễn Xuân Trung làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Những kết quả nghiên cứu cơ bản của khảo cổ học Việt Nam năm 2010: Đánh giá giá trị và phương hướng nghiên cứu (01/12/2011)

Ngày 24 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Lại Văn Tới làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện.

Xây dựng Atlas hiện trạng môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam (01/12/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Đinh Thị Hoàng Uyên làm chủ nhiệm, Viện Môi trường Phát triển bền vững là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Cẩm nang về Trung Đông (01/12/2011)

Ngày 16 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Đỗ Đức Hiệp làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông là cơ quan thực hiện.

Một số vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Liên bang Nga giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam (25/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn An Hà làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu với kết quả 5/7 phiếu xuất sắc.

Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ 1994 - 2010 (25/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Thị Lan Phương làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.
Các tin đã đưa ngày: