Một số vấn đề cơ bản của các nước Đông Âu sau khi gia nhập Liên minh Châu Âu (25/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Hồ Thanh Hương làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Các giải pháp lớn thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (23/11/2011)

Ngày 13 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm, Viện Triết học là cơ quan thực hiện kết quả xếp loại khá.

Các thể tài văn học Nôm (23/11/2011)

Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Thị Lâm làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm là cơ quan thực hiện.

Loại hình tác gia văn học trung đại Việt Nam (23/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội trọng điểm và kế hoạch triển khai thực hiện Nghiên cứu khoa học xã hội giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 (21/11/2011)

Ngày 19 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ nhiệm, Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thực hiện.

Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX (21/11/2011)

Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Công Việt làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm là cơ quan thực hiện.

Những đóng góp mới trong việc nghiên cứu lịch sử- văn hóa thế kỷ XI – XIX qua nguồn tư liệu khảo cổ học mới phát hiện và nghiên cứu năm 1998 đến 2008 (17/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Tống Trung Tín làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 6 tháng 11 năm 2011.

Những vấn đề cơ bản về gia đình và giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 (15/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh làm chủ nhiệm, Viện Gia đình và Giới là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Một số vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng và lao động ở nước ngoài (15/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm làm chủ nhiệm, Viện Gia đình và Giới là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Một số vấn đề về quan hệ kinh tế - chính trị Canađa – Mỹ trong giai đoạn 2011-2020 (15/11/2011)

Ngày 13 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ do ThS. Lê Thị Thu và TS. Cù Chí Lợi đồng chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: