Ký kết Bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền Nauy

28/11/2011

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền Nauy Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền Nauy thuộc Khoa Luật, Trường Đại học Oslo (NCHR) đã ký thỏa thuận hợp tác chung với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Oslo (NCHR) đã ký thỏa thuận hợp tác chung với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Với mục tiêu chung tăng cường hợp tác và phát triển, thúc đẩy hiểu biết quốc tế và thiện chí hợp tác hai bên, các hoạt động hợp tác sẽ bao gồm các lĩnh vực sau đây, tùy theo sự chấp thuận của hai bên: Các dự án nghiên cứu chung; Trao đổi học giả, chủ yếu với mục đích xây dựng hoặc thực hiện các dự án nghiên cứu chung; Các tọa đàm và hội thảo khoa học liên quan đến các dự án nghiên cứu chung; Các chương trình đào tạo về quyền con người; Đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho các nhà nghiên cứu trẻ; Phát triển mạng lưới và xây dựng tài liệu về Quyền con người; Trao đổi tài liệu khoa học và các thông tin khác.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền Nauy sẽ nỗ lực thực hiện các hoạt động nói trên theo hướng tạo dựng sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác đôi bên. Hai bên có thể tiến hành xây dựng các văn bản thỏa thuận cụ thể nhằm làm rõ và xác định bản chất, quy mô và điều kiện triển khai các hoạt động hợp tác, bao gồm cả vấn đề bản quyền và kinh phí. Trước khi thực hiện, các văn bản đó cần được sự phê chuẩn bởi các cấp thích hợp của mỗi bên. Đối với những hoạt động được chấp thuận, hai bên sẽ tạo điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực như sẽ được ghi cụ thể trong văn bản thỏa thuận.

Đại diện liên hệ cho Bản ghi nhớ này là Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Giám đốc Chương trình Việt Nam Trung tâm Nhân quyền Nauy. Bản ghi nhớ này có giá trị trong ba năm trừ phi có bên muốn chấm dứt hợp tác. Mỗi bên có thể thông báo bằng văn bản cho bên kia ít nhất 6 tháng trước ngày muốn chấm dứt. Bản ghi nhớ này có thể được gia hạn thêm một thời gian 3 năm trên cơ sở có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên trước ngày hết hạn. Biên bản này có hiệu lực kể từ sau ngày đại diện của hai bên ký kết.

Thừa ủy quyền Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam và GS. Nils A. Buteschon, Giám đốc NCHR đã ký kết Bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo các viện nghiên cứu chuyên ngành, Ban Hợp tác quốc tế và các nhà khoa học của hai bên.


Nguyễn Thu Hà

http://new.vass.gov.vn


Các tin đã đưa ngày: